ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA OD POŽARA

Vatra izbija iznenada i brzo, a posledice su najčešće katastrofalne. Svi smo odgovorni da to sprečimo.

Prema Zakonu o zaštiti od požara "član 2", sistem zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje.

U to spadaju sledeće mere:

 • Finansiranje, organizovanje, sprovođenje mera i radnji zašte od požara
 • Sprovođenje mera za sprečavanje izbijanja i širenja požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine
 • Zaštitu životne sredine, utvrđivanje uzroka požara i pružanje pomoći kod posledica prouzrokavanih požarom

Cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Zaštita od požara - subjekti: državni organi, organi autonomne pokrajne, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna i fizička lica.U slučaju požara, najvažnija je brzina njegovog gašenja. Svi moramo da znamo kako da se ponašamo u takvim situacijama.

Poslodavac je dužan da sve zaposlene edukuje o planu evakuacije u slučaju nastanka požara.

U to spadaju sledeće mere:

 • Rute i izlazi u slučaju evakuacije
 • Požarni alarm i apartai za gašenje požara
 • Kako koristiti aparate za gašenje požara.

Poslodavac je u obavezi još da:

 • Obezbedi hitne rute i izlaze
 • Po mogućnosti da ugradi sistem za otkrivanje i upozoravanje od požara
 • Obezbedi vatrogasnu opremu (npr. aparat za gašenje požara)
 • Obezbedi uklanjanje ili sigurno skladištenje opasnih stvari
 • Izradi Plan hitne evakuacije od požara u slučaju potrebe ranjivih ljudi (npr. starije osobe, mala deca ili osobe sa invaliditetom)
 • Obezbedi pružanje informacija zaposlenima i drugim ljudima u prostorijama

Osim sigurnosti zaposlenih na radnom mestu takođe se mora uzeti u obzir sigurnost i drugih ljudi, koji se nalaze na tom mestu. Mora se učiniti sve što je moguće kako bi se osiguralo da svi pojedinci na mestu rada nisu izloženi rizicima po njihovu sigurnost i zdravlje. Uz to poslodavac ima obavezu da osigura siguran pristup i izlazak sa mesta rada.