LICE ZA BZR

LICE ZA BZR

Kontinuirana usluga - lice za BZR (lice za bezbednost i zdravlje na radu) podrazumeva:
 • sprovođenje postupka procene rizika,
 • vršenje kontrole i davanje saveta poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
 • učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada,
 • organizaciju preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline,
 • organizaciju preventivnih i periodičnih pregleda i provera opreme za rad,
 • predlaganje mera za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom,
 • svakodnevno praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca,
 • praćenje stanja u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje,
 • pripremu i sprovođenje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
 • pripremu uputstava za bezbedan i zdrav rad i kontrolu njihove primene,
 • lice za bezbednost i zdravlje (lice za BZR) na radu zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog,
 • saradnju i koordinaciju rada sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca, i
 • izrada Elaborata o uređenju gradilišta.


Lice za BZR (bezbednost i zdravlje na radu)

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac pismenim aktom imenuje Lice za bezbednost i zdravlje na radu. Poslodavac može da odredi jednog ili više lica od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji poseduju Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Lice za BZR mora da ispunjava sledeće Zakonom propisane uslove:

 1. Poseduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju (najmanje 240 ESPB bodova) iz stručne oblasti tehničko – tehnoloških, medicinskih ili prirodno – matematičkih nauka;
 2. Poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdat od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i
 3. Ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zaštite na radu.